Porady

Czy można wypowiedzieć umowę podczas choroby pracownika?

Otrzymaliśmy ostatnio pytanie o możliwość zwolnienia pracownika podczas jego przebywania na zwolnieniu lekarskim. Co do zasady, taki pracownik jest chroniony przez polskie prawo. Istnieją jednak wyjątki.

Zakaz wypowiadania umów

Tak jak już wspomnieliśmy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w trakcie urlopu pracownika. Jeśli osoba zatrudniona nie pojawia się w miejscu pracy ze względu na inną usprawiedliwioną nieobecność, także jest chroniona. Do takiej sytuacji należy także przebywanie na zwolnieniu lekarskim. Zakaz ten dotyczy jednak tylko umów, które mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem, czyli:

  • umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • umowy zawartej na okres próbny,
  • umowy zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy (jeśli tylko strony zastrzegły w umowie możliwość jej wypowiedzenia).

Pracownik może zostać zwolniony

Pracodawca nie ma prawa dokonać wypowiedzenia umowy o pracę w czasie nieobecności pracownika spowodowanej chorobą. Umowa może być w tym czasie jednak rozwiązana. Pracownik może zostać jednak zwolniony, jeśli wypowiedzenie zostanie mu wręczone jeszcze PRZED udaniem się na tak zwane L4. Taka sytuacja ma miejsce nawet gdyby do rozwiązania stosunku pracy miało dość w okresie, w którym pracownik będzie przebywać na zwolnieniu.


Przeczytaj również: Jak długo pracodawca może przechowywać dane? RODO a rekrutacja.


Zakaz pogarszania warunków

W trakcie choroby pracownika obowiązuje także zakaz pogarszania warunków pracy lub płacy, a zatem zastosowania wypowiedzenia zmieniającego. Usprawiedliwiona nieobecność pracownika spowodowana chorobą nie pozwala pracodawcy na takie rozwiązanie – pracodawca nie może zatem zmienić rozkładu czasu pracy, czy obniżyć wynagrodzenia za pracę.

Nieobecność w pracy

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę rozpoczyna się w dniu, w którym pracownik jest nieobecny z powodu choroby. Należy jednak pamiętać, że pracą nazywamy wykonywanie swoich obowiązków lub gotowość do tego. Zatem, przyjście pracownika do zakładu pracy w celu złożenia zaświadczenia lekarskiego czy też w celu pójścia do lekarza zakładowego ze względu na zły stan zdrowia, nie będzie zaliczana do obecności w pracy.


Przeczytaj również: Jakie mogą być konsekwencje za błąd w pracy?


Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę jeżeli:

  • niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (w sytuacji gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy)
  • niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową).

Warto pamiętać, że pracodawca może rozstać się z pracownikiem w inny sposób, niezależnie od jego przebywania na zwolnieniu lekarskim. Do takich możliwości zalicza się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz zwolnienie dyscyplinarne z przyczyn zawinionych przez pracownika.

UWAGA! Pracownik zatrudniony na umowę na czas określony lub na okres próbny przebywający na zwolnieniu lekarskim nie podlega ochronie. Do rozwiązania tych umów dojdzie na skutek upływu czasu, na który zostały one zawarte. Zakaz wypowiadania umów o pracę osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim nie obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.


Tagi
Czytaj więcej