Porady

Czy pracodawca może zwolnić za spóźnienia?

Chociaż punktualność jest jedną z podstawowych zasad savoir-vivre, każdemu z nas zdarza się czasem spóźnić. Należy się jednak pilnować, gdy chodzi o spóźnienia do pracy- za ten nietakt może grozić nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Czy kodeks pracy mówi o punktualności?

Co prawda nie wprost, ale artykuł 100 kodeksu pracy szczegółowo określa, do czego pracownik świadczący stosunek pracy jest zobowiązany względem pracodawcy.

art. 100 § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

Każdy pracownik ma zatem obowiązek wykonywać swoje zadania zgodnie z przyjętym w miejscu pracy harmonogramem. Zmiana ustalonych między pracownikiem a pracodawcą godzin, może nastąpić wyłącznie w wyniku porozumienia stron. Późniejsze przyjście do pracy jest więc naruszeniem obowiązków pracowniczych. Oczywiście spóźnienia są indywidualną kwestią każdego zakładu pracy – jedni szefowie nie mają problemu z pracownikami przychodzącymi do pracy kilka minut później, niż powinni. Jednak w przypadku kłopotów, punktem odniesienia zawsze będzie kodeks pracy, a nie luźne podejście pracodawcy i dorozumiana zgoda na takie zachowania.


Przeczytaj również: Praca zdalna – kiedy zmiany w kodeksie pracy?


Notoryczne spóźnienia pracownika – prawa pracodawcy

Oczywiście sporadyczne spóźnienia się zdarzają i czasem można przymknąć na nie oko. Jeśli jednak pracownik notorycznie przychodzi do pracy później niż powinien, pracodawca ma prawo zastosować środki dyscyplinujące. Kodeks pracy określa dokładnie kary porządkowe, które ma do dyspozycji pracodawca. Odpowiedzialność porządkowa pracowników kreślona jest w artykule 108 kodeksu pracy.

Art. 108. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Warto podkreślić, że kary porządkowe mogą być wykorzystane przez pracodawcę nawet przy jednorazowym spóźnieniu. Nie mówimy tu o kilkuminutowym poślizgu, ale raczej o kilkugodzinnych przypadkach, w których pracodawca nie ma nawet informacji o pracowniku. W takiej sytuacji spóźnienie pracownika naraża firmę na straty, co wiąże się z większą odpowiedzialnością. Każdorazowo warto uprzedzić pracodawcę o spóźnieniu i poinformować go o jego przyczynach.


Przeczytaj również: Specjalne pozdrowienia z Biegu po Nowe Życie


Czy pracodawca może zwolnić za spóźnienia?

Tak. Nagminne, zawinione spóźnienia do pracy uznane będą za ciężkie naruszenie obowiązków pracownika i w konsekwencji skutkować dyscyplinarnym zwolnieniem. Taka sytuacja jest już ostatecznością. Będzie miała ona miejsce, kiedy pracownik nie przywiązuje wagi do swoich obowiązków, a  żadne nałożone kary porządkowe nie wpłynęły na jego postępowanie.


Tagi
Czytaj więcej