Aktualność Porady

Jak rozliczać nadgodziny?

Pracownikowi, który spędza w pracy dodatkowe godziny, należy się odpowiednie wynagrodzenie w formie dodatku finansowego albo dnia wolnego od pracy.

Czym są nadgodziny?

Do nadgodzin zaliczany jest czas spędzony w pracy, wychodzący ponad obowiązujące pracownika normy. Należy do nich również praca wykonana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Kiedy godziny nadliczbowe są dopuszczalne?

Pracodawca może zażądać od pracownika pozostania dłużej w pracy, kiedy uzna, że jest to niezbędne dla funkcjonowania firmy. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach narażających na działanie wysokiego stężenia szkodliwych czynników. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczana również w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Dopuszczalna liczba nadgodzin

Tygodniowy czas pracy wraz z nadgodzinami nie może przekraczać 48 godzin. W roku kalendarzowym liczba nadgodzin nie może być wyższa niż 150. Wiele zależy jednak od zapisów w umowie o pracę lub regulaminie pracy, gdzie liczba dodatkowych godzin pracy może być inna.

Dodatek albo dzień wolny

Każda godzina nadliczbowa powinna być odnotowywana w dniu jej wystąpienia. Pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania dodatkowego czasu pracy i rozliczenia go z pracownikiem. Zatrudnionemu przysługuje 50% wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach oraz 100% wynagrodzenia, jeśli dodatkowe godziny przypadły na noc, w niedzielę lub święto. Pracodawca może także – na pisemny wniosek pracownika – udzielić mu czasu wolnego od pracy w zamian za dłuższą pracę. Czas wolny powinien zostać udzielony do końca okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba godzin nadliczbowych. Udzielenie wolnego czasu w takim przypadku nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.


Tagi
Czytaj więcej