Porady

Jakie mogą być konsekwencje za błąd w pracy?

Każdemu mogą zdarzyć się jakieś błędy. Jeśli jest to drobna wpadka, pracodawca może być wyrozumiały, co jednak jeśli wpadka pracownika ma wpływ na firmę?

Błędy się zdarzają

Najważniejsze jest, żeby zaznaczyć na początku, że jesteśmy tyko ludźmi i każdy może popełnić jakiś błąd. Wynika to z różnych czynników – pracownik jest rozkojarzony, nieskupiony na swojej pracy, ma problemy w domu, które przynosi ze sobą, atmosfera wśród zespołu jest kiepska… Przyczyn może być naprawdę wiele, trzeba jednak pamiętać, że nawet jeśli problem jest naprawdę mały, pracodawca ma prawo zwrócić uwagę pracownikowi, który nie dopełnił swoich obowiązków. Wszystkie rodzaje kar o których piszemy mogą być zastosowane dopiero po uprzednim wysłuchaniu pracownika.


Przeczytaj również: Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?


Upomnienie i nagana

Karami porządkowymi, które według kodeksu pracy pracodawca może zastosować wobec swoich pracowników są między innymi upomnienie i nagana. Zarówno upomnienie, jak i nagana muszą być przekazane pracownikowi na piśmie. Jedna kopia pozostaje w aktach pracowniczych. Po roku naga i upomnienie zostają wyłączone z akt i kary zostają uznane za niebyłe.

Kara finansowa

W określonych w kodeksie pracy przypadkach, pracodawca może zastosować wobec pracownika sankcję finansową. Ważne jest, że kary finansowej za przewinienie w pracy nie można stosować po upływie dwóch tygodni od uzyskania informacji o naruszeniu. Sankcje finansowe powinny być pobierane w formie potrąceń z pensji i nie mogą przekraczać 1/10 wynagrodzenia po odliczeniu składek. Istotne jest to czy podwładny wyrządził szkodę z własnej winy wskutek niewykonania zadania lub niedbalstwa.


Przeczytaj również: Urlop bezpłatny – co musisz wiedzieć?


Zwolnienie dyscyplinarne

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, to tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Ten przewidziany kodeksem pracy tryb znaleźć może zastosowanie do rozwiązania przez pracodawcę każdego typu umowy o pracę, także umów na czas określony, na zastępstwo, czy na okres próbny, z każdym pracownikiem, nawet szczególnie chronionym przez przepisy prawa pracy. Przede wszystkim, musi zachodzić jedna z trzech podstaw, które zostały wskazane w Kodeksie pracy w art. 52 § 1. Tylko następujące przyczyny uzasadniają zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym:

  • pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;
  • w czasie trwania umowy o pracę, pracownik popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, pod warunkiem, że przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • pracownik ze swojej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jako przykłady ciężkich naruszeń można przytoczyć: nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, spożywanie alkoholu w miejscu pracy, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, zniszczenie mienia, kradzież czy na przykład działanie na szkodę pracodawcy. Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych może polegać zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu pewnych czynności. Ważne jest to, że naruszenie obowiązków musi być umyślne i następuje z winy pracownika.


Tagi
Czytaj więcej