JOST – Obowiązek informacyjny dla celów rekrutacji

JOST Polska

1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani / Pana Danych osobowych zbieranych w związku z rekrutacją (dalej: „Dane”) jest JOST Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Motoryzacyjnej 6, adres e-mail: [rekrutacja@jost-world.com], telefon: [68 455 01 74] (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod podanymi wyżej danymi. Ponadto Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@jost-world.com

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani / Pana Dane przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji w spółce JOST Polska Sp. z o.o. oraz ewentualnego nawiązania stosunku pracy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana Danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1]), przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. ze szczególnymi przepisami prawa), a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Ponadto Pani / Pana Dane będą przetwarzane w celu związanym z możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Panią / Panem a Administratorem. W tym wypadku podstawą prawną ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć ustalenie oraz obronę przed roszczeniami. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Konieczność podania danych

Podanie przez Panią / Pana Danych Administratorowi jest dobrowolne jednak niezbędne dla celów procesu rekrutacji. Ich niepodanie w niezbędny zakresie przewidzianym przepisami prawa uniemożliwi Pani / Panu udział w procesie rekrutacji.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być zwłaszcza:

a) spółki z grupy JOST;

b) podmioty, które pomagają Administratorowi prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami;

c) podmioty, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych;

d) doradcy prawni.

5. Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub w zależności od Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji (maksymalnie 12 miesięcy) lub do czasu wycofania zgody. Administrator zastrzega sobie przy tym prawo dłuższego przetwarzania Pani / Pana Danych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa (przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów) oraz na wypadek potencjalnych roszczeń – przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

6. Transfer danych do państw trzecich

Pani / Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Decyzje dotyczące Pani / Pana osoby nie będą opierać się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 RODO.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych, ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Czytaj więcej