Porady

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?

Zwolnienie z pracy musi odbywać się zgodnie z przepisami prawa pracy. Kiedy i na jakich zasadach pracodawca może zwolnić pracownika?

  • Czy mogę być zwolniony z dnia na dzień?

To zależy. Co do zasady, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia, który określa artykuł 32 § 2 kodeksu pracy. Dla umowy o pracę zawartej na okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi maksymalnie 2 tygodnie i uzależnione jest to od przepracowanych dni. Inna sytuacja jest w przypadku umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Długość wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wyjątkiem od tych zasad jest zwolnienie pracownika za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Mamy wtedy do czynienia ze zwolnieniem pracownika bez okresu wypowiedzenia – sytuację tę określa artykuł 52 § 1 kodeksu pracy.

  • Czy mogę zostać zwolniony będąc na zwolnieniu lekarskim?

W teorii nie. Pracownik przebywający ma L4 jest chroniony przez art. 41 kodeksu pracy. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące (jeśli okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi mniej niż 6 miesięcy). Zgodnie z artykułem  53 § 1 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo w takim przypadku zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

  • Czy mogę być zwolniona w ciąży?

Pracownica będąca w ciąży jest chroniona przed zwolnieniem przez polskie prawo pracy – świadczy o tym art. 177 § 1 kodeksu pracy. Jeśli jednak doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych albo popełnienia przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę, pracodawca ma prawo zwolnić ciężarną kobietę. Do rozwiązania stosunku pracy wymagana jest zgoda zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownicę.

  • Na ile lat przed emeryturą jestem chroniony przed zwolnieniem?

Pracownik nie może być zwolniony, jeśli brakuje mu nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ochrona obowiązuje, jeśli okres zatrudnienia tego pracownika umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Wynika to z art. 39 kodeksu pracy.

  • Ochrona przed zwolnieniem a likwidacja zakładu

Niektóre grupy są chronione przed zwolnieniem, jednak w szczególnych przypadkach pracodawca może rozwiązać z tymi pracownikami umowę. Zgodnie z art. 411 § 1 kodeksu pracy, w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów mówiących o ochronie pracowników – istnieje wtedy możliwość zwolnienia m.in. kobiet w ciąży. Pracodawca może również skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do jednego miesiąca. Za pozostałą część okresu wypowiedzenia pracownik powinien otrzymać odszkodowanie.


Tagi
Czytaj więcej