Porady

Na co wpływa staż pracy?

Świadomy pracownik wie, że staż pracy wpływa na długość przysługującego urlopu. Czy to jednak jedyna kwestia zależna od przepracowanych lat?

Czym jest staż pracy?

Według przepisów, staż pracy rozumiany jest jako świadczenie pracy w ramach nawiązanego stosunku pracy. Do stażu pracy nie wlicza się zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Do stażu pracy wliczamy wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia na umowę o pracę bez względu na przerwy w zatrudnieniu i sposób rozwiązania umowy. Dlaczego staż pracy jest tak ważny? To od niego uzależniane są różne uprawnienia pracownicze.


Przeczytaj również: Co wchodzi w skład wynagrodzenia za pracę?


Jak liczyć staż pracy?

Do stażu pracy wliczany jest okres zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Ważną kwestią, którą należy poruszyć jest praca u dwóch pracodawców jednocześnie – do stażu pracy wlicza się wyłącznie jeden z okresów u jednego pracodawcy. Do stażu pracy wlicza się także okres:

 • pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • czynnej i zawodowej służby wojskowej,
 • odbywania studiów doktoranckich (pod warunkiem, że trwały nie więcej niż 4 lata i pracownik uzyskał stopień doktora),
 • w którym współmażpnek prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne,
 • o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia pracownika z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie,
 • za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę.

Na co wpływa staż pracy?

Staż pracy wiąże się z pewnymi uprawnieniami pracowniczymi. Od niego zależy prawo do emerytury, nagrody jubileuszowej, długość przysługującego pracownikowi urlopu, okresu wypowiedzenia, czy wysokość odprawy.

Wpływ stażu pracy na urlop wypoczynkowy

Staż pracy ma bezpośredni wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi w danym roku kalendarzowym. Pracownik, którego staż pracu jest dłuższy niż 10 lat, ma do wykorzystania 26 dni urlopu wypoczynkowego. Przy krótszym stażu pracy, wymiar urlopu wynosi 20 dni. Liczba dni urlopowych jest proporcjonalnie mniejsza w przypadku pracy na ½ czy ¾ etatu.

Co istotne, do stażu pracy przy liczeniu wymiaru urlopowego doliczany jest okres edukacji. Do stażu wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

Przeczytaj również: Staż z urzędu pracy – co musisz wiedzieć?


Okres wypowiedzenia a staż pracy

Staż pracy wpływa też na okres wypowiedzenia. Co ważne, w przypadku okresu wypowiedzenia nie sumuje się stażu pracy ogółem, a jedynie bierze pod uwagę staż pracy u jednego pracodawcy. Okres wypowiedzenia będzie zatem wynosił:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Staż pracy i odprawa

Należy pamiętać, że odprawa będzie należała się pracownikowi w przypadku zwolnienia z wyłącznej winy pracodawcy oraz w przypadku zwolnień grupowych. Tutaj też bierze się pod uwagę staż pracy. Odprawa dla pracownika będzie stanowić równowartość:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawa pośmiertna przysługuje bliskim zatrudnionego pracownika w przypadku jego śmierci. Wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy u konkretnego rpacodawcy i wynosi równowartość:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 3-miesięcznego wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
 • 6-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Tagi
Czytaj więcej