Obowiązek informacyjny dla celów rekrutacji

ALUMETAL

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem danych osobowych jest :

 • Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Przemysłowa 8, 67 -100 Nowa Sól, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303315, NIP: 5492338255, REGON: 120648136

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 8, 67-100 Nowa Sól lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl.

Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wzięcie udziału w takim procesie nie będzie możliwe.

 • a) Dane będą przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na następujących podstawach prawnych: (i) przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (ii) lub na podstawie udzielonej zgody.
 • b) Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub jeżeli została wyrażona zgoda na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych:
  • przy rekrutacjach na stanowiska fizyczne maksymalnie przez 3 miesiące;
  • przy rekrutacjach na stanowiska umysłowe maksymalnie przez 12 miesięcy.
 • c) Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz wycofania zgody w każdej chwili, bez uszczerbku dla prawa do przetwarzania w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę do chwili jej wycofania.
 • d) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora oraz wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych.
 • e) Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas serwisu oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 • f) Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane również podmiotom trzecim w postaci innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. dostawcom usług IT) oraz dostawców usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.
 • g) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.

MAZEL

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób w procesie rekrutacyjnym jest:

MAZEL S.A., ul. Inżynierska 3, 67-100 Nowa Sól.

2. Z Administratorem można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez
e-mail: ado@mazel.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym
w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Pania danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte lub w przypadku wyrażenia zgody będą wykorzystane do rekrutacji
w bieżącym roku kalendarzowym.

5. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na przetwarzanie danych do celu przyszłych rekrutacji – prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MAZEL S.A., moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez MAZEL S.A. w bieżącym roku kalendarzowym.

6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą by

podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, usługi ochroniarskie, usługi prawne, audytowe, rekrutacyjne.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) w każdym momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

NORD Napędy

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie prowadzenia niniejszego procesu rekrutacji jest:

 • NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o. z siedzibą w Wiechlicach, adres: 67-300 Wiechlice, ul. Elektryczna 1, e-mail: Praca@nord.com, dalej zwany: „Administratorem”).

Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez Administratora Twoich danych osobowych będą one przetwarzane (tzn. m.in. zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane) przez Administratora na podstawie Twojej zgody (począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) na potrzeby rekrutacji.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy i nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom (odbiorcom danych). Masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. – masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail wskazanego powyżej lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej.

Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub listu do Administratora na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

JOST Polska

1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani / Pana Danych osobowych zbieranych w związku z rekrutacją (dalej: „Dane”) jest JOST Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Motoryzacyjnej 6, adres e-mail: [rekrutacja@jost-world.com], telefon: [68 455 01 74] (dalej: „Administrator”).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod podanymi wyżej danymi. Ponadto Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@jost-world.com

2. Cele i podstawy przetwarzania

Pani / Pana Dane przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji w spółce JOST Polska Sp. z o.o. oraz ewentualnego nawiązania stosunku pracy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana Danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1]), przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. ze szczególnymi przepisami prawa), a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Ponadto Pani / Pana Dane będą przetwarzane w celu związanym z możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Panią / Panem a Administratorem. W tym wypadku podstawą prawną ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć ustalenie oraz obronę przed roszczeniami. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Konieczność podania danych

Podanie przez Panią / Pana Danych Administratorowi jest dobrowolne jednak niezbędne dla celów procesu rekrutacji. Ich niepodanie w niezbędny zakresie przewidzianym przepisami prawa uniemożliwi Pani / Panu udział w procesie rekrutacji.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być zwłaszcza:

a) spółki z grupy JOST;

b) podmioty, które pomagają Administratorowi prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami;

c) podmioty, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych;

d) doradcy prawni.

5. Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub w zależności od Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji (maksymalnie 12 miesięcy) lub do czasu wycofania zgody. Administrator zastrzega sobie przy tym prawo dłuższego przetwarzania Pani / Pana Danych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa (przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów) oraz na wypadek potencjalnych roszczeń – przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

6. Transfer danych do państw trzecich

Pani / Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowej.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Decyzje dotyczące Pani / Pana osoby nie będą opierać się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 RODO.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Danych, ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

NOWAVENT

Nowavent

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie prowadzenia niniejszego procesu rekrutacji jest Nowavent Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, przy ul. Motoryzacyjnej 2.

Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez Administratora Twoich danych osobowych będą one przetwarzane w celu związanym z rekrutacją. Masz prawo do dostępu do danych, prawa żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani, a także do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1]), przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. ze szczególnymi przepisami prawa), a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy i nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom (odbiorcom danych). Masz prawo do dostępu do danych, prawa żądania sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzani, a także do przenoszenia danych.

Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub listu do Administratora na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Czytaj więcej