Aktualność Porady

PPK a PPE. Czym się różnią?

Oszczędności i zbieranie pieniędzy na przyszłość to ważny punkt planowania emerytury. Dowiedz się, czym są PPK i PPE, i które z nich będzie dla Ciebie lepsze.

Jak oszczędzać na emeryturę?

Składki emerytalne odciągane co miesiąc od pensji pracownika mogą nie wystarczyć, by zapewnić spokojny odpoczynek. Dodatkowe oszczędności można gromadzić na różne sposoby — samodzielnie, lub przy wsparciu pracodawcy. Jeśli chcesz zadbać samemu o swoją emeryturę, możesz skorzystać z indywidualnych kont emerytalnych (IKE) lub indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W oszczędzaniu mogą nam pomagać także pracodawcy przy wykorzystaniu PPK i PPE.

PPK — pracowniczy plan kapitałowy

PPK, czyli pracowniczy plan kapitałowy, to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Pracodawca automatycznie zapisuje do programu wszystkich swoich pracowników, którzy ukończyli 18. i nie ukończyli 55. roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Udział pracownika w PPK jest dobrowolny — w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa.

PPE — pracowniczy program emerytalny

PPE, czyli pracowniczy program emerytalny, to dobrowolny program oszczędnościowy, w którym głównym finansującym jest pracodawca. Zakład pracy może, ale nie ma takiego obowiązku, utworzyć program. Oszczędności z PPE to pieniądze gromadzone w ramach trzeciego filaru emerytalnego, które uzupełniają świadczenia z filaru pierwszego i drugiego.


Przeczytaj również: Ekwiwalent urlopowy – czym jest i co musisz o nim wiedzieć?


PPK i PPE — zasady uczestnictwa

PPK — pracowniczy plan kapitałowy:

  • Utworzenie PPK jest obowiązkiem pracodawcy.
  • Udział pracownika w PPK jest dobrowolny.
  • Pracownicy mogą złożyć deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK.
  • Do PPK z automatu zapisywane są osoby zatrudnione u pracodawcy, które nie skończyły 55. roku życia, legitymujące się co najmniej czternastodniowym okresem zatrudnienia.
  • Pracownicy między 55. a 70. rokiem życia są zapisywane do PPK na swój wniosek.
  • Osoby, które ukończyły 70 lat nie mogą przystąpić do tego programu.

 PPE — pracowniczy program emerytalny:

  • Utworzenie PPE jest decyzją pracodawcy.
  • Udział pracownika w PPE jest dobrowolny.
  • Mogą przystąpić pracownicy, którzy legitymują się odpowiednim stażem pracy u danego pracodawcy, z wyłączeniem pracowników, którzy ukończyli 70 lat.

Przeczytaj również: Czy mogę wrócić do PPK?


PPK i PPE — składki i wpłaty

PPK opiera się na wpłatach pracodawcy, pracownika i państwa. Podstawowa wpłata pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika, chociaż może on wpłacać dodatkowe składki w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Po stronie pracownika leży podstawowa wpłata 2% wynagrodzenia. Możliwe jest wpłacenie dodatkowej składki w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Jaki wkład w PPK ma państwo? Pracownik otrzymuje wpłatę powitalną na start programu (250 zł) oraz raz do roku, dopłatę roczną (240 zł). Uprawnieni do otrzymania wpłaty powitalnej są pracownicy, którzy uczestniczą w programie przynajmniej od trzech pełnych miesięcy.

PPE różni się od PPK brakiem wkładu od państwa. Środki pochodzą wyłącznie od pracodawcy i pracownika, jeśli wyraża taką chęć. Wysokość minimalnych składek określa się w umowie zakładowej. Pracodawca wpłaca do PPE maksymalnie 7% wynagrodzenia pracownika. Składki pracownika są dodatkiem i mogą być potrącane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika po opodatkowaniu.


Przeczytaj również: Ochrona przedemerytalna – komu przysługuje?


Jak korzystać z oszczędności? PPK a PPE

W Pracowniczym Planie Kapitałowym pracownik może w dowolnym momencie, jeszcze przed 60. rokiem życia, wypłacić środki ze swojego rachunku. Wycofanie środków jest możliwe także w szczególnych sytuacjach życiowych. W przypadku poważnego zachorowania lub, by sfinansować wkład własny przy kredycie hipotecznym, środki wypłacane są na zasadach preferencyjnych. Ważna informacja jest taka, że w PPK uczestnik ma stały dostęp do swoich środków.

W przypadku Pracowniczego Programu Emerytalnego dostęp do środków jest ograniczony. Uczestnik może wypłacić środki na wniosek dopiero po ukończeniu 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat i przedstawianiu pracodawcy decyzji o przyznaniu prawa do emerytury. Kiedy pracownik kończy 70 lat, pracodawca z automatu wypłaca mu środki, chyba że uczestnik pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy.

Pieniądze gromadzone w ramach programów są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu. To pracownik ma wpływ na to, kto otrzyma środki po jego śmierci.

 


Tagi
Czytaj więcej