Aktualność

Prawa i obowiązki pracownika na wypowiedzeniu

Rozstając się z dotychczasowym pracodawcą, bez względu na to, jakie są z nim relacje, należy pamiętać, że obowiązek świadczenia pracy nie wygasa w dniu złożenia wypowiedzenia.

Jaki jest okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia różni się w zależności od rodzaju i czasu trwania umowy. Osoby zatrudnione na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy, obowiązują 2 tygodnie wypowiedzenia. Pracownik, wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy o zastępstwo, może natomiast zakończyć pracę 3 dni po złożeniu wypowiedzenia. Podczas okresu próbnego obowiązują 3 dni wypowiedzenia, jeśli pracownik był zatrudniony do 2 tygodni, 1 tydzień – jeśli zatrudnienie trwało dłużej niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie, jeżeli okres próbny trwał przynajmniej 3 miesiące.

Pracownika, związanego z pracodawcą umową na czas nieokreślony, obowiązują 2 tygodnie wypowiedzenia przy zatrudnieniu trwającym do 6 miesięcy oraz 1 miesiąc powyżej 6 miesięcy. Jeśli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata – wtedy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia liczony jest od kolejnego miesiąca lub tygodnia następującego po tym, w którym złożone zostało wypowiedzenie.

Czy okres wypowiedzenia można skrócić?

Tak, pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę. Pracownik i pracodawca podpisują wówczas wypowiedzenie za porozumieniem stron, w której określają czas trwania okresu wypowiedzenia. Jeżeli taka umowa nie została zawarta, a pracodawca zwolnił podwładnego z obowiązku wykonywania pracy wraz z wypowiedzeniem, nie oznacza to, że pracownik zakończył stosunek pracy. W takim przypadku nadal obowiązuje okres wypowiedzenia i pracownik może zostać wezwany przez pracodawcę do zakładu pracy do momentu jego wygaśnięcia. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikowi wynagrodzenie przez cały okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę a niewykorzystany urlop

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem każdego pracownika i powinien zostać przez niego wykorzystany do końca czasu zatrudnienia. Jeżeli jednak stosunek pracy wygaśnie zanim pracownik skorzysta z urlopu, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia mu ekwiwalentu urlopowego. Świadczenie to nie może zostać wypłacone w trakcie trwania stosunku pracy, ale dopiero po jego zakończeniu. Stanowi ono podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.


Tagi
Czytaj więcej