Aktualność

Rusza kolejny konkurs „Bon na innowacje”

Lubuskie firmy zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego. Możliwe jest otrzymanie nawet 100 tys. zł na pokrycie 85% inwestycji związanej z B+R .

Czym jest Bon na innowacje?

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza konkurs nr 2/2019 w ramach projektu pt. “Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”. Bon na innowacje to szansa na dofinansowanie w wysokości nawet 100 tys. zł, które można przeznaczyć na opracowanie nowoczesnych technologii oraz na usługi doradcze. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie województwa lubuskiego.

Firmy, biorące udział w projekcie, otrzymają nawet 85% zwrotu z inwestycji w prace badawcze, a także merytoryczne wsparcie jednostki naukowej, która będzie realizowała bon. To szansa dla sektora MŚP, by nadążyć za dynamicznym rynkiem i usprawnić działanie przedsiębiorstwa, opracować lub udoskonalić produkt, zapewnić klientom lepszą obsługę.

Kto może złożyć Wniosek o Bon?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu definicji określonej w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.), które w momencie składania Wniosku o Bon prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania Wnioskodawcy muszą znajdować się w województwie lubuskim)

Pozostałe warunki dotyczące Wnioskodawcy określone zostały w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.


Przeczytaj również: Wystartował lubuski „Bon na innowacje”


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bon może zostać udzielony na pokrycie kosztów Usługi B+R obejmującej m.in.:

 • Przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze małej skali).
 • Wdrożenie nabytych prac B+R.
 • Opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, składające się z kosztów operacyjnych.
 • Opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, składające się z kosztów operacyjnych.
 • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. prawa patentowe, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna).
 • Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw.

A także na pokrycie kosztów Usługi doradczej obejmującej m.in.:

Koszty Usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, które nie maja charakteru ciągłego, ani okresowego w zakresie usprawnienia zarządzania, w tym:

 • optymalizacja procesów logistycznych,
 • automatyzacja obiegu dokumentów,
 • projektowanie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
 • Doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej.
 • Doradztwo w zakresie internacjonalizacji, w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych, wprowadzenie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne.
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo–ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Jeden Bon może obejmować jedną lub kilka Usług B+R oraz doradczych.

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z dnia 24.12.2013 r. z późn. zm.), oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488 z późn. zm.), a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1808 z późn. zm.).

Poziom i wartość dofinansowania

Bon może zostać udzielony na pokrycie do 85 proc. wydatków kwalifikowanych Usługi.

Maksymalna wartość pojedynczego Bonu (dofinansowania):

 • w przypadku Usługi B+R to kwota poniżej 100 000,00 zł (netto bez podatku VAT),
 • w przypadku Usługi doradczej to kwota poniżej 20 000,00 zł (netto bez podatku VAT).

Jeśli jeden Bon obejmuje zarówno Usługę B+R oraz Usługę doradczą, wówczas maksymalna łączna wartość Bonu to kwota poniżej 100 000,00 zł (netto bez podatku VAT), i jednocześnie wartość Bonu w odniesieniu do Usługi doradczej musi stanowić kwotę poniżej 20 000,00 zł (netto bez podatku VAT) a poziom wsparcia na Usługę doradczą nie może przekroczyć 30 proc. wartości całego wsparcia udzielonego w ramach jednego Bonu.

Termin przyjmowania wniosków

Nabór Wniosków o Bon rozpoczyna się 19.08.2019 r. i zakończy się 30.09.2019 r. o godz. 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek w trzech egzemplarzach oraz jeden komplet załączników przygotowane w sposób opisany w pkt 4-12 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”należy złożyć w formie papierowej w siedzibie głównej Operatora tj.:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, 65 – 076 Zielona Góra, ul. Reja 6.

Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Wniosek wraz z załącznikami powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, zawierającym następujące informacje:

 • Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy.
 • Nazwa i adres Operatora.
 • Dopisek „Konkurs – Bon na innowacje”.

Datą wpływu Wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora.

Niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.innowacje.opzl.pl


Tagi
Czytaj więcej