Aktualność

Rusza kolejny konkurs “Bon na innowacje”

Lubuskie firmy zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego. Możliwe jest otrzymanie nawet 100 tys. zł na pokrycie 85% inwestycji związanej z B+R .

Czym jest Bon na innowacje?

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza konkurs nr 2/2019 w ramach projektu pt. “Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”. Bon na innowacje to szansa na dofinansowanie w wysokości nawet 100 tys. zł, które można przeznaczyć na opracowanie nowoczesnych technologii oraz na usługi doradcze. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą na terenie województwa lubuskiego.

Firmy, biorące udział w projekcie, otrzymają nawet 85% zwrotu z inwestycji w prace badawcze, a także merytoryczne wsparcie jednostki naukowej, która będzie realizowała bon. To szansa dla sektora MŚP, by nadążyć za dynamicznym rynkiem i usprawnić działanie przedsiębiorstwa, opracować lub udoskonalić produkt, zapewnić klientom lepszą obsługę.

Kto może złożyć Wniosek o Bon?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu definicji określonej w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.), które w momencie składania Wniosku o Bon prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania Wnioskodawcy muszą znajdować się w województwie lubuskim)

Pozostałe warunki dotyczące Wnioskodawcy określone zostały w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.


Przeczytaj również: Wystartował lubuski „Bon na innowacje”


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bon może zostać udzielony na pokrycie kosztów Usługi B+R obejmującej m.in.:

 • Przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze małej skali).
 • Wdrożenie nabytych prac B+R.
 • Opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, składające się z kosztów operacyjnych.
 • Opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, składające się z kosztów operacyjnych.
 • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. prawa patentowe, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna).
 • Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw.

A także na pokrycie kosztów Usługi doradczej obejmującej m.in.:

Koszty Usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, które nie maja charakteru ciągłego, ani okresowego w zakresie usprawnienia zarządzania, w tym:

 • optymalizacja procesów logistycznych,
 • automatyzacja obiegu dokumentów,
 • projektowanie wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
 • Doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej.
 • Doradztwo w zakresie internacjonalizacji, w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych, wprowadzenie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne.
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo–ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Jeden Bon może obejmować jedną lub kilka Usług B+R oraz doradczych.

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z dnia 24.12.2013 r. z późn. zm.), oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488 z późn. zm.), a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1808 z późn. zm.).

Poziom i wartość dofinansowania

Bon może zostać udzielony na pokrycie do 85 proc. wydatków kwalifikowanych Usługi.

Maksymalna wartość pojedynczego Bonu (dofinansowania):

 • w przypadku Usługi B+R to kwota poniżej 100 000,00 zł (netto bez podatku VAT),
 • w przypadku Usługi doradczej to kwota poniżej 20 000,00 zł (netto bez podatku VAT).

Jeśli jeden Bon obejmuje zarówno Usługę B+R oraz Usługę doradczą, wówczas maksymalna łączna wartość Bonu to kwota poniżej 100 000,00 zł (netto bez podatku VAT), i jednocześnie wartość Bonu w odniesieniu do Usługi doradczej musi stanowić kwotę poniżej 20 000,00 zł (netto bez podatku VAT) a poziom wsparcia na Usługę doradczą nie może przekroczyć 30 proc. wartości całego wsparcia udzielonego w ramach jednego Bonu.

Termin przyjmowania wniosków

Nabór Wniosków o Bon rozpoczyna się 19.08.2019 r. i zakończy się 30.09.2019 r. o godz. 16.00.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek w trzech egzemplarzach oraz jeden komplet załączników przygotowane w sposób opisany w pkt 4-12 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”należy złożyć w formie papierowej w siedzibie głównej Operatora tj.:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, 65 – 076 Zielona Góra, ul. Reja 6.

Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Wniosek wraz z załącznikami powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, zawierającym następujące informacje:

 • Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy.
 • Nazwa i adres Operatora.
 • Dopisek „Konkurs – Bon na innowacje”.

Datą wpływu Wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora.

Niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.innowacje.opzl.pl


Tagi
Czytaj więcej

Napisz komentarz

Szukasz pracy? Pozwól nam znaleźć ją dla Ciebie!

Prześlij nam swoje CV, a my wyselekcjonujemy dla Ciebie pasujące oferty.

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, włączając w to mój wizerunek, przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6, 65-076, jako administratora danych osobowych. Udzielam zgody dobrowolnie. Wiem także, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie.

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane.