Aktualność

Sytuacja na rynku pracy w Lubuskiem

Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w maju w województwie lubuskim? Najnowsze dane podał Wojewódzki Urząd Pracy.

Ilu bezrobotnych przybyło?

Na koniec maja 2020 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 23165 bezrobotnych, w tym 13097 kobiet, które stanowiły 56,5% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zwiększyła się o 1552 osoby (o 7,2%). W stosunku do maja 2019 r. liczba bezrobotnych była większa o 2954 osoby (o 14,6%).

W maju odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych zarówno wśród osób poprzednio pracujących (o 1417 osób), jak również wśród osób dotychczas nie pracujących (o 135 osób).

W których powiatach odnotowano najwyższy wzrost bezrobocia?

Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w trzynastu powiatach, największy w:

 • gorzowskim (grodzkim) – o 275 osób,
 • zielonogórskim (grodzkim) – o 265 osób,
 • żarskim – o 164 osoby,
 • zielonogórskim (ziemskim) – o 160 osób.

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w powiecie międzyrzeckim – o 46 osób.


Przeczytaj również: Jakie benefity liczą się dla pracowników w 2020 roku?


Kim są bezrobotni?

W powiatowych urzędach pracy zarejestrowano w maju 3343 nowych bezrobotnych (o 266 osób więcej niż w miesiącu poprzednim). Wśród nich:

 • 1612 osób to kobiety (48,2%),
 • 3072 (91,9%) to osoby poprzednio pracujące,
 • 1195 osób (35,8%) mieszkało na wsi,
 • 166 (5,0%) to osoby w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki.

W maju rejestrowały się przede wszystkim osoby:

 • którym wygasły umowy o pracę zawarte na czas określony lub umowy na pracę sezonową – ok. 24%,
 • po otrzymaniu wypowiedzenia z pracy – ok. 17% ogółu,
 • w celu uzyskania dostępu do świadczeń służby zdrowia – ok. 15% ogółu,
 • po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron – ok. 13% ogółu,
 • uprzednio skreślone z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – ok. 9% ogółu.

Przeczytaj również: Jak rozliczać się z nadgodzin w pracy?


Ile osób podjęło pracę?

W powiatowych urzędach pracy z ewidencji bezrobotnych wyłączono w maju 1791 osób (o 489 więcej niż w miesiącu poprzednim). Wśród nich:

 • 892 osoby to kobiety (49,8%),
 • 752 osoby (42,0%) mieszkały na wsi.

Wśród wyłączeń dominowały:

 • podjęcie pracy – 1102 osoby (61,5%),
 • rozpoczęcie stażu – 121 osób (6,8%),
 • rozpoczęcie prac społecznie użytecznych – 111 osób (6,2%),
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 96 osób (5,4%),
 • dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 85 osób (4,8%),
 • osiągnięcie wieku emerytalnego – 49 osób (2,7%).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w ostatnim dniu kwietnia 2020 roku stanowili 5,6% w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Wojewódzki wskaźnik natężenia bezrobocia był niższy o 0,2 punktu procentowego od wskaźnika krajowego (5,8%).

Ile wyniosła stopa bezrobocia?

Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 5,4%, natomiast w podregionie zielonogórskim 5,8%.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach:

 • strzelecko-drezdeneckim – 11,0%,
 • międzyrzeckim – 10,0%,
 • krośnieńskim – 9,3%.

Najniższą odnotowano w powiatach:

 • gorzowskim (grodzkim) 2,9%,
 • zielonogórskim (grodzkim) – 2,9%,
 • słubickim – 3,2%.

Na koniec maja 2020 r. z prawem do zasiłku było 5056 bezrobotnych, tj. 21,8% (w poprzednim miesiącu – 21,2%). Najwięcej bezrobotnych z prawem do zasiłku, odnotowano w powiatach:

 • gorzowskim (grodzkim) – 27,2%,
 • nowosolskim – 25,3%.

Przeczytaj również: Co polecasz w Nowej Soli? Dołącz do grupy!


Długotrwale bezrobodni – jak wyglądała ich sytuacja?

W maju 2020 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 8195 osób będących długotrwale bezrobotnymi, tj. 35,4% ogółu. W tym miesiącu zarejestrowały się 703 osoby długotrwale bezrobotne, a wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 389 osób tej kategorii.

Wśród wyłączeń dominowały:

 • podjęcie pracy – 131 osób (33,7%),
 • rozpoczęcie prac społecznie użytecznych – 89 osób (22,9%),
 • osiągnięcie wieku emerytalnego – 31 osób (8,0%).

Najwięcej długotrwale bezrobotnych odnotowano w powiatach:

 • międzyrzeckim – 45,5%,
 • wschowskim – 43,0%.

Jak wygląda sytuacja osób po 50. roku życia?

W trudnej sytuacji na rynku pracy są bezrobotni powyżej 50 roku życia. Na koniec maja, w województwie lubuskim, było ich 5887 osób, czyli 25,4% ogółu bezrobotnych. W tym miesiącu zarejestrowano 747 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a wyłączono z ewidencji bezrobotnych 479 osób. Wśród wyłączeń dominowały:

 • podjęcie pracy – 213 osób (44,5%),
 • rozpoczęcie prac społecznie użytecznych – 68 osób (14,2%),
 • osiągnięcie wieku emerytalnego – 49 osób (10,2%).

Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia odnotowano w powiatach:

 • sulęcińskim – 28,4%,
 • słubickim – 27,6%.

Przeczytaj również: Jak znaleźć pracę bez doświadczenia?


Najwięcej bezrobotnych do 30. roku życia

Jedną z liczniejszych grup bezrobotnych są osoby do 30 roku życia. W tej kategorii na koniec maja zarejestrowanych było 6169 bezrobotnych, tj. 26,6% ogółu. W tym miesiącu zarejestrowały się 1064 osoby w wieku do 30 lat, wyrejestrowano 523 osoby, a 60 utraciło status osoby będącej w tej kategorii bezrobotnych. Wśród wyłączeń dominowały:

 • podjęcie pracy – 350 osób (66,9%),
 • rozpoczęcie stażu – 68 osób (13,0%),
 • niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 37 osób (7,1%).

Największy odsetek bezrobotnych do 30 roku życia odnotowano w powiatach:

 • gorzowskim (ziemskim) – 29,8%,
 • strzelecko – drezdeneckim – 29,8%.

26% kobiet po urodzeniu dziecka nie podjęło pracy

Na koniec maja 2020 r. w ewidencji urzędów pracy odnotowano:

 • 2896 osób do 25 roku życia (12,5% ogółu bezrobotnych),
 • 294 osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (1,3% ogółu),
 • 4277 osób posiadających co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia (18,5% ogółu),
 • 74 osoby posiadające co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (0,3% ogółu),
 • 1920 osób niepełnosprawnych (8,3%),
 • 3341 kobiet które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (25,5% ogółu bezrobotnych kobiet),
 • 6939 osób bez kwalifikacji zawodowych (30,0% ogółu bezrobotnych),3621 osób
 • bez doświadczenia zawodowego (15,6% ogółu).

Prawie 800 osób odbywa staż

Na koniec maja najwięcej osób bezrobotnych objętych było aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w ramach:

 • odbywania stażu – 765 osób,
 • zatrudnienia przy pracach interwencyjnych – 339 osób,
 • odbywania prac społecznie użytecznych – 260 osób,
 • zatrudnienia przy robotach publicznych – 199 osób,
 • zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 52 osoby.

Przeczytaj również: Jak znaleźć swoją ścieżkę zawodową?


Dodatek aktywizacyjny

Na koniec maja 2020 r. odnotowano 495 osób które nabyły uprawnienie do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy. W tym miesiącu otrzymało go 148 osób, które podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy.

W maju 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 3029 wolnych miejsc prac i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 79 więcej niż w kwietniu. Wśród nich:

 • 424 były subsydiowane z Funduszu Pracy (14,0% wszystkich wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej),
 • 2622 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (86,6%) zgłosiły zakłady z sektora prywatnego,
 • 646 miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej dotyczyło pracy sezonowej,
 • 210 – dotyczyło staży,
 • 94 – prac społecznie użytecznych,
 • 37 – było skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono w powiatach:

 • gorzowskim (grodzkim) – 457,
 • gorzowskim (ziemskim) – 419.

W maju 4 zakłady dokonały zwolnienia 20 pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W maju 2 zakłady zgłosiły zamiar zwolnienia 22 pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Źródło: WUP Zielona Góra, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej


Tagi
Czytaj więcej