Porady

Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych: Szkolenia zawodowe

Jak ułatwić sobie poszukiwanie pracy będąc zarejestrowanym jako bezrobotny? Możliwe jest uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, które zwiększą szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia. Jak skorzystać ze szkoleń zawodowych?

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Coraz częściej zdarza się, że na rynku pracy brakuje określonych specjalistów. Taka sytuacja może być szansą dla osób bezrobotnych, które korzystając z programów pomagających w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, mogą przebranżowić się i znaleźć zatrudnienie. Formami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego są między innymi szkolenia zawodowe i finansowanie kosztów egzaminów lub licencji. Jak funkcjonują te dwa programy?


Przeczytaj również: Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych: staż i bon stażowy


Szkolenia zawodowe

Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zostać skierowana przez urząd pracy na szkolenie zawodowe. Celem szkolenia jest zwiększenie szans na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia. To także możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych i aktywizację zawodową. Bezrobotny, który stara się o uzyskanie dofinansowania na szkolenie, musi uzasadnić celowość swojego wniosku. Szkolenia są prowadzone w formie kuru, który obejmuje nie mniej niż 25 godzin w tygodniu. Uczestnik szkolenia może liczyć na stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych przy szkoleniu, którego wymiar godzin wynosi minimum 150 godzin miesięcznie.

Jak długo trwa szkolenie zawodowe?

Szkolenie powinno obejmować minimum 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie zawodowe może trwać do 6 miesięcy, a jeśli wymaga tego program – do 12 miesięcy. Szkolenie dla osób bez kwalifikacji zawodowych może trwać do 12 miesięcy, a przy bardziej wymagającym programie – do 24 miesięcy.

Jak otrzymać skierowanie na szkolenie?

  • Zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy (przesłać pisemny wniosek); plan szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy;
  • Otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;
  • Złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej–wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków.

Co po szkoleniu?

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie lub dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

Źródło: nowasol.praca.gov.pl 


Tagi
Czytaj więcej