Porady

Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych: staż i bon stażowy

Formami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego są między innymi staż oraz bon stażowy. Czym są i na jakich zasadach funkcjonują?

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Coraz częściej zdarza się, że na rynku pracy brakuje określonych specjalistów. Taka sytuacja może być szansą dla osób bezrobotnych, które korzystając z programów pomagających w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, mogą przebranżowić się i znaleźć zatrudnienie. Formami uzyskiwania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego są między innymi staż oraz bon stażowy. Czym są i na jakich zasadach funkcjonują?

Staż z Urzędu Pracy

Stażem nazywamy okres, w którym osoba bezrobotna nabywa umiejętności praktyczne do wykonywania pracy. Staż odbywa się u pracodawcy, który zgłosił chęć posiadania stażysty. Osoba podejmująca staż nie nawiązuje stosunku pracy z pracodawcą – to Urząd Pracy wypłaca stażyście stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku obowiązującego w danym roku. Ważne jest zaznaczenie, że stażysta zachowuje status osoby bezrobotnej podczas zdobywania kwalifikacji.

Staż nie może trwać krócej niż 3 miesiące, oraz dłużej niż 6 miesięcy. Wyjątkiem są osoby bezrobotne do 30 roku życia, które mogą  odbywać staż do 12 miesięcy.


Przeczytaj również: Kolejne rekrutacje w Nowej Soli. Zobacz, kogo szukają.


Kto może wziąć udział w stażu?

Na staż mogą zostać skierowane osoby, które zostały zakwalifikowane do II profilu pomocy. Są to osoby, które potrzebują wsparcia w aktywizacji zawodowej i wejściu na rynek pracy. Uczestnikami stażu z urzędu pracy mogą zostać osoby:

  • między 18. a 30. rokiem życia;
  • między 50. a 60. rokiem życia w przypadku kobiet i 65. rokiem życia w przypadku mężczyzn.

Osoby między 30. a 50. rokiem życia również mogą wziąć udział w stażu z urzędu pracy, muszą jednak spełniać jendak którąś z przesłanek:

  • pozostawać długotrwale bezrobotnym (osoby bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych);
  • korzystać ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • być niepełnosprawnym bezrobotnym,
  • być bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.

Przeczytaj również: Błędy w CV, których łatwo uniknąć


Bon stażowy

Bon stażowy to gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy. Bon od samego stażu różni się jednak zobowiązaniem pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu projektu na okreś minimum 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na wniosek bezrobotnego i na podstawie indywidualnego planu działania. Staż w ramach bonu dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia, które zostały zakwalifikowane do II poziomu pomocy. W szczególnych przypadkach dotyczy także osób, dla których ustalono I profil pomocy. Podobnie jak przy stażu, bezrobotnemu wypłacane jest stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku obowiązującego w danym roku.

Bon stażowy to także benefity dla pracodawcy, który przy zatrudnieniu bezrobotnego przez zadeklarowany okres, otrzymuje od starosty premię w wysokości 1500 złotych.

 


Tagi
Czytaj więcej