Porady

Wypowiedzenie umowy o pracę – co musisz wiedzieć?

Wypowiedzieć umowę o pracę może każda ze stron - zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jeśli to my, jako zatrudnieni chcemy rozwiązać stosunek pracy, musimy wiedzieć o kilku rzeczach.

Kiedy należy złożyć wypowiedzenie?

Co do zasady, wypowiadając umowę o pracę, ulega ona rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Tak nazywa się okres między złożeniem wypowiedzenia, a momentem upływu czasu określonego w kodeksie pracy.

Składając wypowiedzenie, weź pod uwagę, że w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach, okres ten zacznie swój bieg z pierwszym dniem kolejnego miesiąca, nie z dniem rezygnacji. Jeśli zależy Ci na jak najszybszym odejściu z pracy, oblicz dokładnie wszystkie terminy – inaczej może się okazać, że spędzisz w firmie więcej czasu, niż planowałeś.


Przeczytaj również: Jak profesjonalnie odejść z pracy?


Okres wypowiedzenia

To prawo pracy reguluje długość trwania okresu wypowiedzenia. Wszystko zależy od czasu trwania umowy o pracę.

Przy umowie na okres próbny, okres wypowiedzenia kształtuje się następująco:

  • jeśli umowa trwa do dwóch tygodni, Twój okres wypowiedzenia będzie trwał trzy dni robocze,
  • jeśli umowa trwa ponad dwa tygodnie, Twój okres wypowiedzenia będzie trwał tydzień,
  • jeśli umowa trwa trzy miesiące, Twój okres wypowiedzenia będzie trwał dwa tygodnie.

Długość okresu wypowiedzenia wygląda inaczej przy umowie na czas określony i na czas nieokreślony. Podobnie jednak, długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy w danym miejscu. I tak:

  • jeśli zatrudnienie jest krótsze niż 6 miesięcy, Twój okres wypowiedzenia będzie trwał dwa tygodnie,
  • jeśli zarudnienie trwa co najmniej 6 miesięcy, Twój okres wypowiedzenia będzie trwał miesiąc,
  • jeśli zarudnienie trwa co najmniej 3 lata, Twój okres wypowiedzenia będzie trwał trzy miesiace.

Przeczytaj również: Kiedy pisać list motywacyjny?


Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy dopuszcza możłiwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Może ono jednak wystąpić tylko w określonych przypadkach, jakimi są:

  • ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę musi zawierać uzasadnienie tej decyzji. Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może być zastosowane również w przypadku długiej nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

To najkorzystniejszy sposób rozwiązania współpracy, który godzi interesy zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Strony ustalają wspólnie termin rozwiązania umowy. W przeciwieństwie do innych sytuacji związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, w tym przypadku nie wymaga się formy pisemnej wypowiedzenia.


Tagi
Czytaj więcej